İş Hukuku Avukatı

avukat

İş Hukuku

İş Hukuku işveren ve işçi arasında oluşan herhangi bir olumsuz durumun çözümlenmesinde rol oynar. Bu olumsuz işler işveren kişinin hanesinde işlem görür. İkili arasında çıkan sorunlar karşısında etkili çözüm üreten bir hukuk dalıdır.

Bununla birlikte yükümlülüğü bulunan işveren ve işçi arasında olan bağlantılar devletin koyduğu genel kurallarla çakışırsa oluşan sorun iş hukukunun konusudur.

 

Hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüğe uymak zorunda kalan her işveren bu konuyla ilgili kendini daha iyi ifade etmek için bir avukat tutar. İşveren ve işçi arasında köprü görevi yapan avukat ikilinin sorunlarını çözmek için mantıklı olanaklar sunar.

İş Hukuku konusu sadece işveren ve işçi arasında değildir. İş hukuku aynı zamanda toplu sözleşmelerde, üye olunan örgütlerde ve bunları kapsayan diğer konuları kapsar.

İş hukuku toplumsal olarak iyi anlaşılması için üç ana başlıkta incelenmiştir. İlki “ Toplu İş Hukuku “ ikincisi “Sendikalar Kurulu” ve üçüncüsü ise “Grev Lokavt” olarak ayrılmıştır.

İş hukukunda geçen karşılıklı kişiler ve kişilerin kim olduğunu bilmek oldukça önemlidir.

 

İşveren Kime Denir?

Bireysel konularda ki İş Hukuku için işveren şöyle tanımlanır. İşçi sözleşmesinde süregelen tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri işverendir. İşveren kimseler tek bir kişi de olabilir, bir çok kişiyi de kapsayabilir. 

Bir işverenin genel görevi işçilerini daha iyi şekilde hizmet vermesini sağlamasıdır. Bu konuda sıkı bir tedbir gerekir. Bununla birlikte işçilerine gereken özeni vererek hak ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.

 

İşçi Kime Denir?

İşçi net tabir ile 4857 sayılı İş Hukuku kanununa istinaden iş sözleşmesi ile çalışan kimse demektir. Herhangi bir kişiye işçi demek için illa bir kurumda çalışması gerekmez. Kişiye özel durumları da göz önünde bulundurarak, bir iş için emek harcayan kimselere işçi demek mümkündür.

Kişinin gerekli işçi sıfatında olması için belli başlı durumlara yetkin olması gerekir. Bunlar yaş, ehliyet, sağlık gibi durumlardır. İşçi hizmet sözleşmesine göre işverenin belirlediği herhangi bir işte çalışmak mecburiyetindedir.

İşçi işinde gelişmek ve yenilenmek zorundadır. İşçi sözleşmesinde belirlenen iş fikri faaliyet yada bedeni faaliyet olabilir.  Bununla birlikte işçi mutlaka belirli bir ücret karşılığında çalışmalıdır. İşçi sıfatında olmak için bu şarttır.

İşveren iş ücretini iş sözleşmesinde belirli noktalara değinerek geçirmesi gerekir. Bu sözleşme hükümleri işçi ve işveren arasında karşılıklı güveni oluşturur.

 

İşveren Vekili Kime Denir?

İşveren vekili iş kanununda geçen 2. Maddeye istinaden işveren adına gerekli tüm işlemleri yapan kişiye işveren vekili denir. İşveren kişi vekil olarak birini seçtiğinde vekilinin yaptığı her şeyden kendisi sorumludur. Dolayısıyla işveren vekilinin yaptığı bir durum direk işvereni ilgilendirir.

İşveren vekili işletmeye göre belirli işleri yaparak işvereni yönlendirir. Ayrıca en kaliteli yolu göstererek işçi ve iş güvenliğini kontrol altına alır.

Bir işletmede işveren vekili genel olarak genel müdür ve personel müdürü olarak bilinir. Diğer bir değişle işletmenin asıl sahibinden sonra gelen kişiye denir.

İşveren vekilinin yaptığı herhangi bir olumsuz durum işverenin hanesinde işlem görerek hukuken olay o kişinin etrafında döner.

 

Alt İşveren Kime Denir?

Alt işveren genel bir tabir ile işveren kimsenin yürüttüğü hizmetlerde görevli kişi demektir. Genel olarak alt işveren işlerin daha sistematik olarak ilerlemesine yardımcı olur.

Sonuç olarak İş Hukuku kanununa göre haklı olan hakkını savunur. Ve sonuç olarak doğru neyse o olur.