Ceza Hukuku Avukatı

avukat

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?
Ceza Hukuku suç ve ceza oluşturacak her türlü eylemleri ve durumları ortaya koyan bir daldır. Hukuk dalları arasında yer alan ceza hukuku, toplumun daha iyi şekilde yaşaması için yada suçluların ıslahı için oldukça gereklidir. Suçlular yaptığı her türlü suçun cezasız kalmaması toplumun genel huzuru için her daim ceza hukuku gereklidir.

Ceza Hukuku kendi içinde ikiye ayrılır. Genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku şeklindedir. Genel ceza hukuku suç oluşturan her türlü durumda, ceza hukukunda var olan genel ilkelerde, suçu ortadan kaldıran nedenlerde görülür. Başka bir değişle cezayı azaltan veya ortadan kaldıran pek çok suç durumlarında veya ilkelerindedir.

Özel ceza hukuku, ülkenin suç sayılan bütün eylemlerinin neler olduğu, bu suçların sınırları ve gen kapsamları gibi pek çok durumu öngören cezadır.

 

Ceza Hukukunda Var Olan Temel Prensipler

Ceza Hukuku kendi içinde iki farklı şekilde incelenir. Bunlar cezanın veya suçun her yönüyle kanuna uygun olması yada iki unsurun kusurlu bir yönünün olmasıdır.

 

Suç Ve Cezanın Yasal Sayılması İçin Gerekli Hükümler
İşlenen suç ve ihlallerin ceza yasası hükmünce geçerli olmasıdır. Yani suçların yasa olarak karşılığının bulunmasıdır. Bu durum5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2. Maddesi 1. Fıkrasında çok ayrıntılı şekilde açıklanır. Kanunen suç olarak belirtilmeyen hiç bir eylem suç olarak sayılmadığı gibi bu konu hakkında da kimse yargılanıp cezaya tabi tutulamaz.

Ancak kanunların belirlendiği şekilde cezalar verilebilir. Aksi durum söz konusu bile değildir. Bununla birlikte kişi suç işlediği tarihte yasalara göre suç işlemiş sayılabilir. Bu konu ilerleyen tarihlerde bile aynı şekilde kalır. Yasa değişse  bile kişi işlediği suçtan muaf olur.  Hiç bir kimse onun suçlu olduğunu iddia edemez.

 

Suç ve Cezada Kusurluluk İlkesine Ait Bilgi
Ceza Hukuku gereği suçlu suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirir. Yani suç kusurluluk ilkesi gereğince bile isteğe gerçekleşmesi gerekir. 

Ayrıca bu kuralın getirdiği durum neticesinde ceza ancak ve ancak failin kendisine verilir. Duruma dahil diğer kişiler mevcut durumdan etkilenmezler. Yani ceza hükümlülüğünde sorumluluk kişiler bir durumdur. Başkaları yüzünden hiç bir kimse ceza alamaz. Bu konu  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 20. Maddesi 1.fıktasında açıkça görülmektedir.

 

Suç Unsurları Hakkında Bilgi
İhlal edilen suçun yargıda geçerli olması için belli suç unsurlarının çiğnenerek gerçekleşmesi gerekir.  Türk Ceza Kanunu gereğince ceza kesilmiş belirli suç unsurları vardır. Belirli suç unsurları genel olarak 4 maddede toplanmıştır.

 

Kanuni Unsur Hakkında Bilgi
Yapılan eylem ceza hukukunda geçiyorsa ve bunun üzerine hiç bir tartışma yapılamıyorsa bu durum kanuni unsur sayılır. Örnek olarak hırsızlık ve adam öldürme gibi geri telafi edilemeyecek suçlar kanuni unsur sayılır.

 

Maddi Unsur Hakkında Bilgi
Burada önce suçun suç sayılması için suçun işlenmiş olması gerekir. Ayrıca suçlu suçunu bilerek ve kendi özgür iradesiyle yapması gerekir.  Kişinin kendi iradesi bilinci olarak yerindeyse bu madde suç maddi unsur olarak işleme girer.

 

Hukuka Aykırılık Unsuru Hakkında Bilgi
Her ülke hukuki düzenin en iyi şekilde ilerlemesi için yönetilir. Ülkeler hukukun oluşturduğu yasalar ve kurallarla net bir hukuk düzeni  kurulur.  Bu düzen bozulduğunda ülke tehlikeye girer. Ayrıca ülke içi ayaklanmalar oldukça çoğalır.

Burada var olan eylem hukuk kurallarına ters düşerse hukuka aykırı bir durum olur. Yani bu durum hukuka aykırılık kuralını doğurur.  Bazı zamanlarda bur durum tam tersi olur. Örnek olarak gösterilirse yapılan eylem kurallara uygun olur fakat hukuka aykırı olabilir. Yine aynı şekilde eylem hukuka uygun kurallara ters olabilir.

Hak kullanımı, kişinin rızasının alınmaması, her türlü şiddet tehdidi ile işlenen suçlar, üst birimlerin emirleri zorunluluk hali gibi pek çok konu Türk Ceza Kanunundan 2005 yılında hukuka aykırılık hükmünden ayrılmıştır.

 

Manevi Unsur Hakkında Bilgi
Yukarıda belirtilen unsurların gereksiz sayıldığı durumlar olabilir. İyi niyeti kullanarak yapılan ve failin eylemi kasıtlı yapmadığı sonucu oluşur. Ancak yine de  yapılan eylemde failin kanıtları anlaşılır ise tüm durumlar geçerliliğini yitirir ve faile ceza uygulanır.