Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

avukat

Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu madde ticareti ve imali ile ilgili olarak sert bir tutum sergilemektedir. Bu tür faaliyetler suç olarak kabul edilir ve yasal olarak cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu  "Kamu Sağlığına Karşı Suçlar"dandır ve uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, temin edilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması gibi pek çok farklı şekilde işlenebilir.

Uyuşturucu Maddeler ve Türk Ceza Kanunu

Uyuşturucu madde, Türk Ceza Kanunu'na göre, "kanunun belirlediği sınırların üzerinde bağımlılık yaratan veya psikolojik veya fizyolojik etki yaratan madde" olarak tanımlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu'na göre, uyuşturucu madde imal etmek, kullanmak, bulundurmak, satmak veya nakletmek, ağır cezaya tabi suçlar olarak kabul edilir ve cezalandırılır.

Uyuşturucu Ticareti ve Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu'na göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak, ağır cezaya tabi suçlar arasında sayılmaktadır. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu maddenin üretimi, ithalatı, ihracatı, nakliyesi veya satışını gerçekleştirmek anlamına gelmektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eğer suç ticari amaçla işlenmişse, hapis cezasında alt sınır 10 yıl olarak belirlenir. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere, para cezası da verilir.

Uyuşturucu İmali ve Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu'na göre, uyuşturucu madde imal etmek de ağır suçlar arasında sayılmaktadır. Uyuşturucu madde imal etmek, uyuşturucu maddeyi üretmek anlamına gelmektedir. İmal edilen uyuşturucu maddeler, satılabilir halde veya satılabilir hale getirilmeye hazır durumda bulunabilir.

Uyuşturucu madde imal etmek suçunu işleyenler, 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırlar. Eğer suç ticari amaçla işlenmişse, hapis cezası en az 15 yıl olarak belirlenir. Ayrıca, uyuşturucu madde imal eden kişilere, para cezası da verilir.


Uyuşturucu Ticareti Suçunun Nitelikli Halleri

Uyuşturucu ticareti suçunun nitelikli halleri suçun işlenmesinde kullanılan yöntemler, uyuşturucu madde miktarı, suçun işlendiği yer ve kişilerin özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bunlardan bazıları şunlardır:
Uyuşturucu maddenin türü : Belirli bir miktardan fazla uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin suçu, daha ciddi bir nitelik kazanabilir. Miktar sınırı ülkeden ülkeye değişebilir.

Suçun işlendiği yer: Okullar, cezaevleri, parklar veya kamu alanları gibi belirli yerlerde uyuşturucu ticareti yapmak, suçu nitelikli hale getirebilir, bu halde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Kişilerin özellikleri: Suçun işlenmesinde çete, örgüt veya suç şebekeleri gibi örgütlü yapıların varlığı veya suçun işlenmesindeki kişilerin kamu görevlisi olması, suçun niteliğini artırabilir.  üç
veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç
işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza
bir kat artırılır.  Suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Nitelikli haller, uyuşturucu ticareti suçu için daha ağır cezalar öngörebilir ve yasal sistemin farklı seviyelerinde farklı suçlamalarla sonuçlanabilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanma 

Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur.
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya
bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.  (TCK m.191) Bu madde ilgili suçun uyuşturucu maddeyi kullanma ve kullanmak amacıyla bulundurma olarak 2 farklı şekilde işlenebileceğini gösterir.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu arasındaki temel farkın tespitinde kıstas, sanığın "maddeyi bulundurma saiki"dir. Bu saik uyuşturucu maddenin miktarı, bulundurulduğu yer, bulunduruluş şekli, maddenin çeşitliliği, sanığın durumu gibi birçok kriter aracılığıyla saplanmaya çalışılır. Sayılan kriterler suçun nitelikli hale gelmesine yol açabilir.

Kişisel kullanım sınırı olarak Yargıtay başka bir yan delil bulunmaması halinde, esrar için “günde 3 kere 1-1,5 gram”, eroin için “günlük 60 miligram” gibi sınırlar belirlemiştir. Bu sınırların aşılması halinde; suç, kullanım amacıyla buldurma olarak kabul edilmez.

Günlük metamfetamin kullanım miktarı en fazla 35 gram civarıdır. Bu miktara yakın miktarlar yine de içicilik sınırında sayılabilir.

Başka bir delil bulunmayan hallerde kişiden ele geçirilen madde eroin ve kokain maddelerinde 20 gram ve üzeri, uyuşturucu madde içeren sentetik haplarda ise 50 adet ve üzeri ise maddenin kullanım amacıyla değil ticaret amacıyla bulundurulduğu kabul edilir. Esrar maddesinde günlük kullanım miktarının 2 gram, eroin için 60 mg, haplarda 3-4 adet olduğu kabul edilir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Hassas Terazi

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişinin salt hassas terazi bulundurması gerekçesiyle kişiye suç isnat edilmesi mümkün değildir. Yargıtayın istikrarlı içtihatlarından görülebileceği gibi kişinin üzerinden hassas terazi çıkması tek başına delil teşkil etmez.