İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği 2023

avukat

İSTANBUL .…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 

BORCA İTİRAZ EDEN/ BORÇLU :    ( İtiraz edenin adı soyadı) (TCKN:               )    

ADRESİ     :

ALACAKLI     : (takip alacaklısının adı ve soyadı)
 
KONU             : İlgili ödeme emrine itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda dosya numarası yazılı dosyadan aleyhime ilamsız takip yapılmış ve ödeme emri tarafıma .../.../.... tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur. Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

SONUÇ VE TALEP:  Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. Tarih

 

                                                                                                                                 Borca İtiraz Eden
                                                                                                                                    Adı ve Soyadı
                                                                                                                                          İmza

EK: 
1-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi