Cinsel Taciz Suçu

avukat

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu, Türk Ceza Kanununun Altıncı Bölümünde "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" adı altında düzenlenmiştir. Cinsel taciz, bir kişinin diğer bir kişiyi herhangi bir temasta bulunmadan, cinsel isteklerini tatmin etme saikiyle rahatsız etmesidir. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Taciz Suçu, mağdurun şikayetine tabi bir suçtur, suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için cinsel tacize uğrayan mağdurun failden şikayetçi olması gerekir. İlgilinin rızası olan fiil ve davranışlar suç teşkil etmeyecektir.

Cinsel taciz kişinin vücut dokunulmazlığına varmayan cinsel davranışla gerçekleştirilebilir. Burada korunan hukuki değer kişinin cinsel dokunulmazlığı ve bütünlüğüdür. Yargıtay bu suça ilişkin "temas" kriterini kullanır; herhangi bir temas olması durumunda cinsel taciz suçundan değil, "cinsel saldırı" suçundan bahsedilebilir.

Cinsel taciz suçunun kasten ve cinsel amaçla gerçekleşmiş olması gerekir. TCK'da düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen diğer suçlarda böyle bir "cinsel amaç" kriteri aranmasa da TCK m.105'den anlaşılacağı üzere cinsel taciz suçunun gerçekleşmesi için cinsel amacın varlığı gerekmektedir.

Suçun Nitelikli Halleri

TCK m.105/1'de cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir ve ceza arttırılır. Suçun diğer nitelikli halleri TCK m.105/2'de düzenlenmiştir.
Suçun;
- Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
- Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
- Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
- Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
- Teşhir suretiyle,
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bunların yanında mağdur söz konusu cinsel taciz yüzünden işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.


Cinsel Taciz Suçunu Oluşturan Davranış ve Fiiller

Cinsel taciz suçu pek çok farklı fiil ile oluşabilir. Önemli olan fiilin "cinsel amaçla gerçekleştirilmiş veya gerçekleştiriliyor" olmasıdır. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Cinsel yönden rahatsız edici söz, yazı, işaret veya her hangi bir davranışla işlenmesi mümkün olduğu için serbest hareketli bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Yargıtayın istikrarlı kararlarında görülebileceği üzere reddedilme üzerine ısrarla evlenme teklifi, cinsel organı gösterme, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme vb ifadeler,  cinsel amaçla sarf edilen söz ve davranışlar cinsel taciz kabul edilmiştir.

Cinsel Taciz Suçu Cezası

Cinsel Taciz Suçu Temel Hali Cezası: Cinsel taciz suçunun cezası cinsel amaçlı taciz eden, mağdurun şikayetiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Mağdurun işini, okulunu, ailesini terk etmesi mecburiyetinde kalması halinde verilecek ceza en az bir yıl olacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Nitelikli Hali Cezası: Cinsel taciz suçunda fiilin çocuğa yönelik olması halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle veya teşhir suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza için suçun temel haline verilecek ceza üzerinden yarı oranında arttırım uygulanır.