Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği (Kapsamlı) 2023

avukat

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI    : Ad- Soyad (T.C Kimlik No)
      Adres

VEKİLİ    : Av. Sertaç POYRAZ
      Bağlarçeşme Mah. 1103. Sok. Panaromia İş Merkezi No: 15/122 Esenyurt/İstanbul

DAVALI    : Ad- Soyad ( T.C Kimlik No)
      Adres

KONU    : TMK 166/3 kapsamında tarafların boşanma talebini içeren dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil, davalı taraf ile .../..../........ tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten müşterek bir çocuğu bulunmaktadır.

Eşler arasında uzun süredir yaşanan fikir ve kültür çatışmaları nedeniyle müşterek aile yapısı kurulamamış, evlilik birliğinin devamı hem müvekkil hem davalı taraf için çekilmez bir hal almıştır. Ekte sunulan protokolde taraflar kendi özgür iradeleriyle TMK 166/3 kapsamında boşanmaya karar vermişlerdir.

Hazırlanan protokolde müşterek çocuk ........’nın velayetinin müvekkile verilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Davalı ......, müşterek çocuk için aylık 1500 TL iştirak nafakası ödemeyi ; davacı müvekkile aylık 1500 TL yoksulluk nafakası ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Boşanma sonucu taraflar, evlilik birliği içerisinde edinilmiş 852. Ada, 18 Parsel,  No: 44 Esenyurt/İstabul adresli taşınmazın davacı müvekkile bırakılacağı, yine evlilik birliği içerisinde edinilmiş ........ plakalı TOYOTA marka Corolla 2015 model aracın davalıya bırakılacağı hususunda mutabakata varmışlardır.

İlgili boşanma protokolünde taraflar nafaka ve mal paylaşımı gibi hususlarda anlaşmış olup protokol hükümleri doğrultusunda boşanma kararı verilmesini sayın mahkemeden talep ediyoruz.


HUKUKİ NEDENLER    : TMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER        : Nüfus kaydı, boşanma protokolü vesair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle;

Davalı tarafından da kabul edilen boşanma talebimizin kabulünü,

Protokolde bulunan velâyet, mal paylaşımı, iştirak ve yoksulluk nafakası gibi hususların protokoldeki şekliyle düzenlenmesini,

Ekli protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini sayın mahkemeden vekâleten arz ve talep ederim. ( Tarih )
            
                        Davacı Vekili
                    Av. Sertaç POYRAZ

Ek: Nüfus kayıt örneği, boşanma protokolü, vekaletname